279

ADES 1

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 3. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 10

Geminin bordasında yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma ne ad verilir?

2 / 10

Bir teknenin su üstünde kalan yan kısımlarına ne ad verilir?

3 / 10

Aşağıdaki terimlerden hangisi toka edilmiş bir sancağı ya da yelkeni aşağı indirme komutu olarak kullanılır?

4 / 10

Teknenin sürekli su altında kalan kısmına ne ad verilir?

5 / 10

Gemi bordasının zarar görmemesi için iskele ile gemi arasına konulan halat, lastik veya aynı işi görebilecek maddelerden yapılmış yastıklara ne denir ?

6 / 10

Bir teknenin pupası neresidir?

7 / 10

Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikme çubuklara ne ad verilir?

8 / 10

Bir tekneyi rıhtım, iskele gibi yerlere veya bir başka tekneye bağlamak için kullanılan halatlara ne ad verilir?

9 / 10

Teknenin pruvasında bulunan ve demir atma ve almaya yarayan mekanizmanın adı nedir ?

10 / 10

Özel Tekne aşağıdaki hangi amaç için kullanılamaz?

Skorunuz

The average score is 66%

0%205

ADES 2

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 5. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 17

Rüzgarın iskele boyunca estiği durumda, iskeleye nasıl yaklaşılmalıdır?

2 / 17

Yukarıdaki görselde mavi renkli yelkeni sembolize eden katı cisme gelen sarı renkli rüzgar vektörlerini görmektesiniz. Yelkenin fiziği dersinde görmüş olduğumuz üzere, söz konusu vektörler görseldeki şekilde bir yol izlediğinde yelkende nasıl bir durum oluşur ?

3 / 17

Yelken alanının küçültülmesinde ve gerekirse bir halatın iki ucunu birbirine bağlamak için kullanılan bağa ne isim verilir?

4 / 17

1 deniz mili kaç metredir?

5 / 17

Geminin paralel olarak rıhtımdan açmasını önlemek üzere rıhtıma verilen palamar halatı hangisidir?

6 / 17

Tornistan verildiğinde kıçı sancağa çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskeleye hangi taraftan aborda olmalıdır?

7 / 17

Denizden iskeleye doğru esen sert rüzgar veya manevra sahasının darlığı nedeniyle teknenin başı açılmıyorsa hangi manevrayla avara edilir?

8 / 17

Halatın en ince parçasına ne isim verilir?

9 / 17

Hacettepe Üniversitesi öğrenci numaranızın 4. rakamı nedir ?

10 / 17

Aşağıdakilerden hangisi gemiyi, pruvasının bulunduğu rotada tutmak için verilen dümen komutudur?

11 / 17

Yukarıdaki görselde mavi renkli yelkeni sembolize eden katı cisme gelen sarı renkli rüzgar vektörlerini görmektesiniz. Yelkenin fiziği dersinde görmüş olduğumuz üzere, söz konusu vektörler yelkenin üstünden ve altından gitmektedir. Vektörlerin yelkenden çıkış durumlarıyla ilgili ne söylenebilmektedir ?

12 / 17

Halatı babaya volta etmek için kendi bedeni üzerine yapılan yuvarlak şekle ne denir?

13 / 17

Görselde görmüş olduğunuz yelkenli armasına göre nasıl isimlendirilmektedir ?

14 / 17

Dümenin dönmek istenilen tarafa basılabildiği kadar döndürülmesi için verilen komut hangisidir?

15 / 17

Bir halatın makaradan çıkmasını önlemek için halatın bedenine yapılan bağa ne isim verilir?

16 / 17

Geri giden bir gemi “Ağır tornistan”dan ” “Pek ağır yol tornistan” a geçerken nasıl davranır?

17 / 17

Görselde yelkene etki eden bazı vektörleri görmektesiniz. Söz konusu yelkenin ileri gidebilmesi durumu aşadaki vektörlerden hangisinin baskın gelmesiyle mümkün olmaktadır ?

Skorunuz

The average score is 66%

0%157

ADES 3

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 8. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 15

Görselde görmüş olduğunuz bağın ismi nedir ?

2 / 15

Fenerlerin haritada belirtilen nominal görünüş mesafeleri kaç mildir?

3 / 15

Etrafında seyre müsait su olduğunu gösteren emniyetli su şamandırasının rengi ve tepeliği nasıldır?

4 / 15

Görselde görmüş olduğunuz bağın ismi nedir ?

5 / 15

Haritanın enlemlerinden alınan bir dakikalık ölçü kaç mile denk gelir?

6 / 15

Bir sığlığın etrafını şamandıralamak gerekirse önce hangi şamandıra sistemi kullanılır?

7 / 15

Aşağıdakilerden hangisi bir deniz haritasının kitabesinde bulunmaz?

8 / 15

Aşağıdakilerden hangisi uzaktaki bir teknenin radarla anlaşılamayan bir özelliğidir?

9 / 15

Görselde görmüş olduğunuz bağın ismi nedir ?

10 / 15

Aynı mesafedeki iki tekneden bakıldığında biri feneri göremiyorsa aralarındaki fark ne olabilir?

11 / 15

Gp. Fl.(3).6.s 15 m 9 M olarak rumuzu verilen bir fenerin denizden yüksekliği kaç metredir?

12 / 15

Görselde görmüş olduğunuz bağın ismi nedir ?

13 / 15

Aşağıda verilen mevki yazılışlarından hangisi doğru yazılmıştır?

14 / 15

Dersimizin bir önceki hafta gerçekleşen senkron dersinde hangi konu işlenmiştir ?

15 / 15

Ağıdakilerden hangisi radarla görünemeyen bir nesne veya seyir yardımcısıdır?

Skorunuz

The average score is 69%

0%144

ADES 4

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 10. bölümünün sonuna kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 14

Haritada iki ada arasındaki mesafe pergel ile ölçülmüş, enlem ölçeğinde 3 dakika olarak bulunmuştur. Adaların arasındaki mesafe kaç “mil” dir ?

2 / 14

Gerçek rota ile akıntıyı önleme rotası arasındaki farka ne denir?

3 / 14

Aşağıdaki hangi mevki yeryüzünde bulunamaz?

4 / 14

Kutup Yıldızı hangi takım yıldızı yardımıyla kolaylıkla bulunabilir?

5 / 14

Rotası 180 olan tekne bir fenerden kerterizle mevkii koyacaktır. Feneri sancak 40 derece görmüştür. Haritaya fenerin kerterizini kaç derece çizecektir ?

6 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Seyir Planlamasında dikkate alınmaz?

7 / 14

Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının 37 dakika olduğunu gördünüz. Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir ?

8 / 14

Kutup yıldızının bulunduğu yere bakıldığında dünyanın hangi yönüne bakılmış olur?

9 / 14

Teknenin pruvasından sancak veya iskele tarafına doğru alınan keteriz çeşidine ne denir?

10 / 14

090 rotasında seyreden geminin sancak 20 derecesindeki fenerin “hakiki kerteriz” kaç derecedir?

11 / 14

Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne kullanılır?

12 / 14

Pruvadan gelmekte olan ve her iki borda feneri ile silyon fenerleri görünen geminin kısa bir zaman sonra sadece kırmızı borda feneri ve iki silyon feneri görünmektedir. Gemi nasıl bir manevra yapmıştır?

13 / 14

Haritada mesafe ölçmek için haritadaki hangi değerler kullanılır?

14 / 14

Elektronik cihazların ve mevki koyacak alametlerin olmadığı bir durumda teknenin “yaklaşık mevkiini” kaybetmemek için kullanılan mevki çeşidine ne ad verilir ?

Skorunuz

The average score is 81%

0%80

ADES 5

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 14. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 33

Can salında hayatı idame ettirmeye çalışırken görünen bir uçağa işaret vermek için aşağıdakilerden hangisi en uygun işarettir ?

2 / 33

Gece seyir halinde iken pruvada görünen sadece beyaz bir fener hangi anlama gelebilir ?

3 / 33

Seyir fenerleri ne işe yarar?

4 / 33

Normal hava şartlarında, uygun bir zemine ve 9 metre derinliğe, tamamen zincir kullanarak demirleyeceksiniz. Kaç metre kaloma verirsiniz?

5 / 33

Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir?

6 / 33

Yelkenle seyrediyorsunuz, yedek çeken bir tekneyle karşılaştınız ne yaparsınız?

7 / 33

Aşağıdakilerden hangisi demirleme manevrası sırasında yapılan yanlış bir uygulamadır?

8 / 33

Bir kilit zincir uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

9 / 33

Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne, trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi kurala uyacaktır?

10 / 33

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre, hangi durumda yelkenli bir tekne "kuvvetle yürütülen tekne" sayılır?

11 / 33

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre, yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket etmelidir?

12 / 33

Demir attıktan sonra verilecek zincir uzunluğu olarak aşağıdakilerden hangisi en doğrudur ?

13 / 33

“Demir Akova” denildiğinde ne anlaşılır ?

14 / 33

Tekneyi terk ettiniz, can salınız yok ve suyun içinde yardım bekleyeceksiniz, ne yaparsınız?

15 / 33

Teknelerde bulunması gereken can yeleği sayısı kaç tanedir?

16 / 33

Kuvvetle yürütülen iki teknenin bordaları istikametinde çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirlerine yaklaşmaları durumunda, hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır?

17 / 33

Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?

18 / 33

Aşağıdakilerden hangisinde demir atılacak yer bulunabilir?

19 / 33

Gündüz, yelkenle seyrediyorsunuz; sivri uçları birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle karşılaştınız, ne yaparsınız?

20 / 33

Demir almaya hazırlık olarak önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha önemlidir?

21 / 33

Yelken açmış ve aynı zamanda makine kullanan bir tekne gündüz hangi işareti göstermelidir ?

22 / 33

Aşağıdakilerden hangisi her teknede bulunması gereken güvenlik teçhizatından değildir?

23 / 33

Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya geçecek bir tekne, aşağıdaki hangi kurala uyarak geçecektir?

24 / 33

Demirlemede kullanılan “Funda Demir “ komutunun anlamı nedir?

25 / 33

Tehlike ve aciliyet mesajlarında, tekne adını bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız?

26 / 33

Seyir halinde bulunan bir teknenin borda fenerleri pruvadan bordaya doğru kaç dereceye ışık verir ?

27 / 33

Seyir halinde iki tekne arasında birbirlerini görme açılarına göre yol verme kuralı temel olarak hangisidir ?

28 / 33

Gemiyi terk etmek gerekip can salı denize atılınca aşağıdakilerden önce hangi hususa dikkat etmek çok önemlidir?

29 / 33

Başüstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komut aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 33

Bir yelkenli tekneye aşağıdakilerden hangisi yol vermek zorunda değildir ?

31 / 33

Can salına bindikten sonra, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?

32 / 33

Aşağıda sayılan durumlardan hangisinde tekneler çatışma tehlikesi içindedir?

33 / 33

Demirlemede kullanılan “ Vira“ komutu ne için verilir?

Skorunuz

The average score is 67%

0%58

ADES 6

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 17. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 16

Gemiyi baştan veya kıçtankara etme kararı hangi bilgiye göre verilir?

2 / 16

Tekne 4 metreden daha derin bir yere battığında ve varsa hangi can kurtarma aracı su üstüne çıkacaktır?

3 / 16

Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar yüzdürüleceği düşünülerek ne yapılmalıdır?

4 / 16

Bir tekneyi yedeklemeye doğru hangi taraftan yaklaşılmalıdır?

5 / 16

Yedekleme operasyonunun nasıl yapılacağına kim karar verir?

6 / 16

Karaya oturduktan sahile çıktıktan sonra ilk iş ne olmalıdır?

7 / 16

Hangisi bir yedekleme çeşidi değildir?

8 / 16

Tekne arıza nedeni ile sürüklenip kaybolmuş olsa, teknede bulunan SART cihazını en uygun kullanma zamanı hangisidir?

9 / 16

Yedeklenmek için yardım talep eden tekneye birden fazla tekne cevap vermişse, yardım isteyen tekne hangisini çağırmalıdır?

10 / 16

Tekneyi terk eden kazazedeler neden üzerlerine bere, eldiven, yünlüler, tulum, rüzgarlık, yağmurluk gibi giysiler giymelidir?

11 / 16

Acil duruma düşen bir teknenin uydu yardımı ile mevkiinin bulunması hangi cihaz yardımı ile olur?

12 / 16

Yedek halatları voltalandıktan sonra verilen makine kumandası ne olmalıdır?

13 / 16

Yedekleme yapılırken yedek halatının boyu nasıl ayarlanmalıdır?

14 / 16

Gemiyi karaya oturmaya karar verirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınması gerekir?

15 / 16

Seyir esnasında bir çatışma durumu oluşması halinde ilk yapılması gereken nedir?

16 / 16

Aşağıdakilerden çatışma anında yapılması gerekenler içinde en az önemli olanıdır?

Skorunuz

The average score is 70%

0%53

ADES 7

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 20. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 32

Kıyı seyri yapan bir yelkenli, rüzgar ve kıyıya vuran dalgaların arttığını fark ediyor. Sonrasında telsizi açarak fırtına olduğunu öğreniyor. Söz konusu tekne için bu aşamadan sonra ne yapmak daha doğrudur?

2 / 32

Nefes darlığı olan hastalar nasıl bekletilmelidir?

3 / 32

Bir can salında 3 gün geçse ve bir uçak tarafından görülseniz ne yapmalısınız ?

4 / 32

Teknelerde çıkabilecek elektirik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

5 / 32

İlk Yardımın kısa amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 32

Teknenin elektrik panosunda çıkan bir dumana karşı ilk yapılacak ne olmalıdır?

7 / 32

Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?

8 / 32

Metla yangınları hangi sınıf yangınlardır ?

9 / 32

Gemiyi terkten sonra su içinde kalınırsa ilk ne yapmak düşünülmelidir?

10 / 32

Teknede hangi sıklıkla yangın talimi yapılmalıdır ?

11 / 32

Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanmalıdır?

12 / 32

Ağaç yangını hangi çeşit bir yanmadır?

13 / 32

İlk yardımın ABC'si arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

14 / 32

İlk yardım yapılacaksa ilk dikkat edilecek husus nedir?

15 / 32

Yangınla mücadelenin en önemli ilkesi hangisidir ?

16 / 32

Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karşı hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

17 / 32

Can Salına bindikten kaza mahallinden ayrılmamak için hangi malzeme kullanılır ?

18 / 32

Aşağıda sayılanlardan hangisi teknede yangına neden olabilir?

19 / 32

Teknelerde yağ ve yakıtın neden olabileceği yangınları önlemek için nelere dikkat edilmelidir?

20 / 32

Gemiyi terk etmek gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmalıdır ?

21 / 32

Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?

22 / 32

Güvertedeki bir yangında hangi söndürücü en son tercih edilmelidir?

23 / 32

Can salında kişi başına kaç litre su vardır ?

24 / 32

Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok ağır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular ve hangi aralıklarda, ne kadar gevşetirsiniz?

25 / 32

Yanıklarda ilkyardımda hangisi yapılmamalıdır?

26 / 32

Bilincini kaybetmiş bir kazazedede, Temel Yaşam Desteğine başlamadan önce aşağıdaki kontrollerden hangisi ilk önce yapılır?

27 / 32

İç kanama şüphesinde hangisi yapılmaz?

28 / 32

Aşırı üşüme geçirmiş, hipotermiye uğramış bir kazazedeye öncelikle nasıl ilk yardım yapılır?

29 / 32

Bir yangının meydana gelmesi için ortamda aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?

30 / 32

Ciddi bir yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmışsa nasıl müdahale edilir?

31 / 32

Yara, hangi malzemeyle ve nasıl temizlenmelidir?

32 / 32

Yangın Söndürme Cihazlarını, farklı yangın tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Skorunuz

The average score is 68%

0%50

ADES 8

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 22. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 15

Farklı iki hava kütlesi arasındaki sınıra ne isim verilir ?

2 / 15

Teknede biriken plastik, sentetik çöpler nerede deniz atılabilir?

3 / 15

Akdeniz’de tam önümüzde bir alçak basınç alanı bulunuyorsa, rüzgâr hangi yönden eser?

4 / 15

Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz?

5 / 15

Gıda Atıkları nerede denize atılabilir?

6 / 15

Kısaca “MARPOL” diye bilinen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir ?

7 / 15

İzobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8 / 15

Rüzgar nasıl oluşur?

9 / 15

Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız alet hangisidir?

10 / 15

Barometre, hava tahmini yapmak için hangi zaman aralıklarıyla ve nasıl okunmalıdır?

11 / 15

Teknede biriken kaplamalar,cam,paçavralar,şişe gibi çöpler nerede deniz atılabilir?

12 / 15

Hava durumu hakkında konuşan iki yelkenci aralarında “neredeyse 20 hava vardı” ifadesini kullandığında, hava durumuyla ilgili hangi durumu ifade etmek istemişlerdir ?

13 / 15

Bir hava raporu haritasındaki verilere göre rotanızı oluşturmak istiyorsunuz. Yelkenleriniz sert havaya uygun olmadığından dolayı, sert rüzgarlardan sakınmak istiyorsunuz. Haritada, en hızlı rüzgarı nerede bulursunuz?

14 / 15

Atmosferin ağırlığından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç değeri nedir?

15 / 15

Hangi denizimiz Marpo78 sözleşmesine göre “özel alan” ilan edilmiştir?

Skorunuz

The average score is 73%

0%47

ADES 9

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 24. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 20

Dizel ve benzin motorlarını kullandıkları farklı yakıt dışında başka hangi belirleyici özellik birbirinden ayırır?

2 / 20

Tekne tesisatları döşenirken tercihen .....

3 / 20

Benizli motorlarda yakıt nasıl tutuşturulur?

4 / 20

Bir üretecin “+” ucu, diğer üretecin veya alıcının “+” ucuna bağlanarak yapılan devre ne tür devredir.

5 / 20

Motorlarda deniz suyu pompası, alternatör gibi yardımcı donanımları çalıştıran ve sık kontrolü; gerekiyorsa ayarlanması gereken aksam hangisidir?

6 / 20

Hangisi elektrik devresinin elemanı değildir?

7 / 20

Motor sisteminde başlangıç hareketini sağlayan parçaya ne ad verilir?

8 / 20

4 zamanlı Dizel Makinede Piston yukarı çıkarken hangi işi yapar ?

9 / 20

Bir üretecin + ucu, aynı üretecin “-“ ucuna gelecek şekilde bağlanarak oluşan devreye ………… devre denir.

10 / 20

Dizel makinede Enjekörden yakıt püskürtüldüğünde piston hangi konumdadır?

11 / 20

Teknede akülerin şarj durumu ne şekilde takip edilebilir?

12 / 20

Teknenizdeki tüm elektrikli cihazların 24 saat içinde toplam 30 Ah enerji tükettiğini hesapladınız. Teknenizin aküsünün ertesi gün bile motoru çalıştırmak için yeterli kapasitede olması için toplam gücü en az kaç Ah olmalıdır?

13 / 20

Dizel motorlarda yakıtı, depo tamamen boşalana kadar tüketmek doğru mudur?

14 / 20

Aşağıdakilerden dizel ve benzinli makinede hareketli parçadır?

15 / 20

Motor kontrol panosunda bir uyarı ışığı yandığında ve sesli uyarı duyulduğunda ilk yapılması gereken nedir?

16 / 20

Motorun prospektüsünde belirtilen gücü tekne pervanesinde de alabilir miyiz?

17 / 20

Benzinli ve dizel motorlarda soğutma işleminin yapıldığı parçanın ismi nedir ?

18 / 20

Bir yelkenlinin elektrik sistemi kaç volt gerilim ve hangi akım türünde çalışır?

19 / 20

Kurşun aküde, plakalar arasındaki su-asit karışımı sıvının eksilmesi halinde ne yapılmalıdır?

20 / 20

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çapmasına karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

Skorunuz

The average score is 74%

0%